Poslední aktualizace cen

17. 10. 2021

Odstoupení od smlouvy při sepsání smlouvy s podomním prodejcem

Popis:

Tuto možnost lze uplatnit v případě, že podepíšete smlouvu doma, na základě návštěvy podomního prodejce. Je prvotně zaměřena na obranu těch, zejména starších občanů, kteří podepsali smlouvu pod nátlakem obchodních zástupců. Je pomocí těm, kteří podepsali několik smluv s různými dodavateli.

Podpora v zákoně:

Energetický zákon č. 458/2000 Sb., § 11a odst. 3

(3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., § 1829

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy …

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Postup:

 1. V první řadě musíte zjistit, v jakém stádiu převodu odběrného místa se nová smlouva nachází. Komunikujte s dodavatelem zásadně písemně, nejlépe mailem.
  Mohou nastat tyto případy:
  1. Nový dodavatel ještě neposlal původnímu dodavateli výpověď smlouvy.
  2. Nový dodavatel již poslal původnímu dodavateli výpověď a běží výpovědní lhůta, termín změny odběrného místa je delší než 30 dnů.
  3. Nový dodavatel poslal výpověď a běží výpovědní lhůta, termín změny je kratší než 30 dnů.
 2. Pokud nastanou případy a), b), tak napište odstoupení a ještě pošlete prohlášení původnímu dodavateli, aby mezitím nepředával odběrné místo novému dodavateli (viz body 3 a 4).
  V případě za c) záleží na dohodě vás a původního dodavatele, zda  za vás stihne uzavřít novou distribuční smlouvu a poslat přihlášku na Operátora trhu. Když dostanete vyjádření od původního dodavatele, že uzavřít novou smlouvu stihne, tak pošlete novému dodavateli odstoupení od smlouvy.

  Výhodnější je odstoupení podle Energetického zákona pro možnost odstoupení po delší dobu. Pokud budete chtít odstoupit podle Občanského zákoníku, je možno odstoupit do 14 dnů od podepsání smlouvy. Pokud Vás nový dodavatel nepoučil o možnosti odstoupení od smlouvy, máte možnost odstoupit po dobu jednoho roku a 14 dnů.

  vzor odstoupení podle Občanského zákoníku

 3. Odstoupení vytiskněte 3 krát a zašlete doporučeně takto:
  První výtisk novému dodavateli
  Druhý výtisk původnímu dodavateli spolu s prohlášením
  Třetí výtisk uschovejte spolu s lístkem z pošty.
 4. Vytiskněte prohlášení 2 krát a zašlete takto:
  První výtisk původnímu dodavateli.
  Druhý výtisk si uschovejte.
 5. Odstoupení doručte dodavateli tak, aby došlo s ohledem na podmínky doručování (ve Všeobecných obchodních podmínkách) nejpozději poslední možný den pro doručení.
 6. Pokud by nastaly problémy, musíte se obrátit na Energetický regulační úřad s prosbou o pomoc.
 7. Nemusíte se vracet k původnímu dodavateli, můžete si zvolit nového dodavatele, kterého si vyberete v Kalkulátoru cen energií TZB-info.