Poslední aktualizace cen

03. 03. 2024

Odstoupení od smlouvy při sepsání smlouvy s podomním prodejcem

Popis:

Tuto možnost lze uplatnit v případě, že podepíšete smlouvu doma, na základě návštěvy podomního prodejce. Je prvotně zaměřena na obranu těch, zejména starších občanů, kteří podepsali smlouvu pod nátlakem obchodních zástupců. Je pomocí těm, kteří podepsali několik smluv s různými dodavateli.

Podpora v zákoně:

Energetický zákon č. 458/2000 Sb., § 11b

§ 11b
(1) Spotřebitel je oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
(2) Odstavcem 1 není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podle občanského zákoníku, přičemž čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne jejího uzavření.
(3) Je na držiteli licence, aby prokázal, že smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence.

Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., § 1829

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy …

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Postup:

  1. Vyřizujte vše raději sami, nespoléhejte se na dodavatele.
  2. Pošlete poštou doporučeně odstoupení od smlouvy novému dodavateli.
  3. Informujte se u původního dodavatele, co je potřeba udělat, aby dodávky elektřiny nebo plynu byly obnoveny.
  4. Když se rozhodnete uzavřít smlouvu s úplně jiným dodavatelem, tak ukončete smlouvu s původním dodavatelem, jen v případě, že je to ještě možné udělat bez sankcí.
  5. Ihned uzavřete smlouvu s úplně novým dodavatelem. Koordinujte termíny pro ukončení smlouvy a pro začátek dodávek, aby na sebe navazovaly (datum odstoupení a druhý den datum začátku dodávek).