Poslední aktualizace cen

17. 10. 2021

Odstoupení od smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou podmínek

Popis:

Odstoupení od smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou podmínek může poslat každý, komu zvýšili cenu, a nezáleží na tom, zda uzavřel smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Když zmiňuji podmínky, tak mám na mysli změnu Všeobecných obchodních podmínek, podmínek, jež jsou uvedeny u ceníku nebo změny v ceníku služeb (poplatky a sankce). Za změnu podmínek nelze považovat změny, které jsou předem dohodnuty a popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách.

V současné době vyřídí každý dodavatel odstoupení od smlouvy za zákazníka, stačí pouze s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu.

Návod je vhodný pro zákazníka, který zatím není rozhodnut, kterého dodavatele si vybere, ale s odstoupením již nechce čekat.

Podpora v zákoně:

Energetický zákon č. 458/2000 Sb., § 11a odst. 5

Některá opatření na ochranu zákazníka
(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.

Postup:

 1. Pokud vás sám dodavatel o změně neinformoval (neposlal vám e-mail nebo dopis) a nejste si stoprocentně jisti, že došlo ke změnám podmínek a týká se vás, pak vám nezbývá nic jiného, než se informovat u vašeho dodavatele, případně požádat nás o radu.
 2. Když jste si jisti,že ke změně podmínek došlo a že se týká vás, tak si proces odstoupení od smlouvy rozvrhněte časově tak, aby se vše stihlo bez zbytečných nervů. V odstoupení hrají roli dva termíny. Prvním důležitým termínem je datum, do kdy jste schopni doručit odstoupení dodavateli.
  V případě zasílání poštou (doporučuji pouze doporučeně), tak sice poštou dopis dojde asi druhý den, ale je třeba ještě zohlednit ustanovení o doručování, které je ve Všeobecných obchodních podmínkách prakticky každé smlouvy. Většinou se to pohybuje od 3 do 5 dnů od data odeslání. To prakticky znamená, že když nedoručíte odstoupení osobně, končí pro vás možnost odeslat doporučený dopis 3-5 dnů před možným termínem odstoupení.
 3. Druhým důležitým termínem je požadované datum ukončení smlouvy. Tento termín volte tak, aby nový i starý dodavatel měli dostatek času na vyřízení všech formalit. Obvykle se uvádí, že je potřeba 20 dnů na změnu dodavatele. V případě odstoupení ve lhůtě tří měsíců nebo v době kratší, než 10 dnů před změnou, je termín odstoupení poslední den následujícího měsíce.
  Příklad: když odstoupím 5. 10. (v případě adresného oznámení), tak budu požadovat termín odstoupení 31. 10. a ve smlouvě s novým dodavatelem budu požadovat termín začátku dodávek 1. 11.
  Když odstoupím 15. 10., tak budu požadovat termín ukončení smlouvy 30. 11. a termín začátku dodávek nového dodavatele bude pak 1.12.
 4. Najděte poslední vyúčtování a pomocí tohoto vzoru napište odstoupení.
 5. Pro každou komoditu musíte odstoupit zvlášť, pokud jsou podmínky rozděleny podle komodit.
 6. Napište odstoupení dle vzoru a ve třech výtiscích:
  První výtisk pošlete doporučeně starému dodavateli.
  Druhý výtisk přiložte k smlouvě s novým dodavatelem, kterou mu zašlete.
  Třetí výtisk si pečlivě uschovejte současně s lístkem z pošty, pro případnou stížnost.
 7. Odstoupení pošlete doporučeně, nemusíte sledovat, zda jej někdo převzal nebo ne. I když dojde zpět, jako nedoručitelné, tak i v tomto případě je platné. Ovšem jenom v případě, že jste napsali správnou adresu.
 8. Dodavatel, kterému zasíláte odstoupení, není povinen posílat potvrzení o akceptaci, v případě, že je odstoupení v souladu se zákonem, musí odstoupení akceptovat.
 9. Smlouvu s novým dodavatelem uzavřete co nejdříve, nečekejte na potvrzení odstoupení, tak aby nový dodavatel měl alespoň 20 dnů na vyřízení formalit. Berte 20 dnů jako termín, kdy už je u nového dodavatele podepsaná smlouva.
 10. Až dostane nový dodavatel schválení přidělení odběrného místa od Operátora trhu s elektřinou a plynem, tak vám pošle zprávu, rozpis záloh a plánované datum počátku dodávek.
 11. K tomuto datu, pokud chcete, proveďte samoodečet elektroměru (plynoměru) a nahlaste stav původnímu dodavateli a distributorovi. Pokud to neuděláte, stanoví distributor stav odhadem.