Poslední aktualizace cen

03. 03. 2024

Odstoupení od smlouvy z důvodu nesouhlasu se zvýšením ceny

Popis:

Odstoupení od smlouvy z důvodu nesouhlasu se zvýšením ceny může poslat každý, komu zvýšili cenu a nezáleží na tom, zda uzavřel smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Když zmiňuji cenu, tak mám na mysli pouze cenu komodity nebo stálého měsíčního platu, který vám fakturuje dodavatel. V žádném případě nelze odstoupit, když jsou zvyšovány pouze distribuční sazby, DPH, příspěvky na obnovitelné zdroje, příspěvek na činnost OTE, daň z komodity atd.

V současné době vyřídí každý dodavatel odstoupení od smlouvy za zákazníka, stačí pouze s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu.

Návod je vhodný pro zákazníka, který zatím není rozhodnut, kterého dodavatele si vybere, ale s odstoupením již nechce čekat.

Od 1.1.2022 je neoznámené zvýšení cen neplatné (§ 11a odst. 2 energetického zákona), to ale nemusí být pro zákazníka při všeobecném zdražování výhodné, protože kvůli tomu promešká okamžik, kdy jsou na trhu ještě výhodné nabídky.

Podpora v zákoně:

Energetický zákon č. 458/2000 Sb., § 11a

Některá opatření na ochranu zákazníka
(2) Zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen prokazatelně a adresně oznámit spotřebiteli a podnikající fyzické osobě uvedené v odstavci 1 nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti způsobem uvedeným ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce 4.
(3) Nebude-li změna oznámena podle odstavce 2, nevyvolá právní účinky.
(4) Nesouhlasí-li spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 se zvýšením ceny nebo se změnou jiných smluvních podmínek, jsou oprávněni bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek, přičemž taková výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence.
(5) Právo vypovědět závazek ze smlouvy nevzniká, je-li důvodem změny podmínek
a) zvýšení regulované složky ceny, daní nebo poplatků,
b) změna právního předpisu.

Postup:

 1. Pokud vás sám dodavatel o zvýšení ceny neinformoval (neposlal vám e-mail nebo dopis) a nejste si stoprocentně jisti, že zvýšení ceny se vás týká, pak vám nezbývá nic jiného, než se informovat u vašeho dodavatele nebo informaci vyhledat v kalkulátoru cen energií TZB- info, případně nás požádat o radu.
 2. Když jste si jisti, že zdražení se vás týká, tak si proces odstoupení od smlouvy rozvrhněte časově tak, aby se vše stihlo bez zbytečných nervů. V odstoupení hrají roli dva termíny. Prvním důležitým termínem je datum, do kdy jste schopni doručit odstoupení dodavateli.
  V případě zasílání poštou (doporučuji pouze doporučeně), tak sice poštou dopis dojde asi druhý den, ale je třeba ještě zohlednit ustanovení o doručování, které je ve Všeobecných obchodních podmínkách prakticky každé smlouvy. Většinou se to pohybuje od 3 do 5 dnů od data odeslání. To prakticky znamená, že když nedoručíte odstoupení osobně, končí pro vás možnost odeslat doporučený dopis 3-5 dnů před možným termínem odstoupení.
 3. Druhým důležitým termínem je požadované datum ukončení smlouvy. Tento termín volte tak, aby nový i starý dodavatel měli dostatek času na vyřízení všech formalit. Obvykle se uvádí, že je potřeba 20 dnů na změnu dodavatele. V případě odstoupení ve lhůtě tří měsíců nebo v době kratší, než 10 dnů před změnou, je termín odstoupení poslední den následujícího měsíce.
  Příklad: když odstoupím 5. 10. (v případě adresného oznámení), tak budu požadovat termín odstoupení 31. 10. a ve smlouvě s novým dodavatelem budu požadovat termín začátku dodávek 1. 11.
  Když odstoupím 15. 10., tak budu požadovat termín ukončení smlouvy 30. 11. a termín začátku dodávek nového dodavatele bude pak 1. 12.
 4. Najděte poslední vyúčtování a pomocí tohoto vzoru napište odstoupení.
 5. Pro každou komoditu musíte odstoupit zvlášť, to znamená, že když vám dodavatel současně dodává elektřinu i zemní plyn, a nastanou současně obě možnosti odstoupení, tak musíte napsat dvě odstoupení.
 6. Napište odstoupení dle vzoru a ve třech výtiscích:
  První výtisk pošlete doporučeně starému dodavateli.
  Druhý výtisk přiložte ke smlouvě s novým dodavatelem, kterou mu zašlete.
  Třetí výtisk si pečlivě uschovejte současně s lístkem z pošty, pro případnou stížnost.
 7. Odstoupení pošlete doporučeně, nemusíte sledovat, zda jej někdo převzal nebo ne. I když dojde zpět, jako nedoručitelné, tak i v tomto případě je platné. Ovšem jenom v případě, že jste napsali správnou adresu.
 8. Dodavatel, kterému zasíláte odstoupení, není povinen posílat potvrzení o akceptaci, v případě, že je odstoupení v souladu se zákonem, musí odstoupení akceptovat.
 9. Smlouvu s novým dodavatelem uzavřete co nejdříve, nečekejte na potvrzení odstoupení, tak aby nový dodavatel měl alespoň 20 dnů na vyřízení formalit. Berte 20 dnů jako termín, kdy už je u nového dodavatele podepsaná smlouva.
 10. Až dostane nový dodavatel schválení přidělení odběrného místa od Operátora trhu s elektřinou a plynem, tak vám pošle zprávu, rozpis záloh a plánované datum počátku dodávek.
 11. K tomuto datu, pokud chcete, proveďte samoodečet elektroměru (plynoměru) a nahlaste stav původnímu dodavateli a distributorovi. Pokud to neuděláte, stanoví distributor stav odhadem.