Poslední aktualizace cen

13. 04. 2024

Odstoupení z důvodu nezaplaceného závazku dodavatele

Popis:

Odstoupení z výše uvedeného důvodu lze uplatnit vždy, když Vám dodavatel nezaplatí do data, které je uvedeno na faktuře (den splatnosti). Zejména se jedná o nevrácení přeplatku z vyúčtování do data splatnosti.

V současné době je podobné jednání již výjimečné, někteří dodavatelé si pro jistotu upravili dobu splatnosti svých závazků až na dobu dvou měsíců.

Podpora v obchodních podmínkách:

Je potřeba se podívat do platných všeobecných obchodních podmínek (VOP) dodavatele, kde v odstavci jednajícím o ukončení smlouvy byste měli najít vyjmenované případy porušení smlouvy. Jako ukázku pro představu uvádím:

8. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze Smlouvy ze strany Dodavatele. Za podstatné porušení povinností ze Smlouvy Dodavatelem se považuje zejména:

 1. bezdůvodné neposkytování nebo nezajištění distribučních služeb, nebo
 2. splatný závazek Dodavatele vůči Zákazníkovi v prodlení se zaplacením po obdržení písemné výzvy Zákazníka k zaplacení a marném uplynutí 14ti denní dodatečné lhůty ke splnění závazku počítané ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení, nebo
 3. podstatné porušení smluvních povinností zvlášť specifikovaných ve Smlouvě, VOP nebo v platných právních předpisech Dodavatelem.

9. Pokud byla smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele, je Zákazník rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to do 1 měsíce od data uzavření Smlouvy, pokud doposud nebyly zahájeny dodávky Komodit/y a do 14 dnů od data uzavření Smlouvy, pokud již Dodávky Komodit/y zahájeny byly. V těchto případech končí Smlouva doručením písemného odstoupení Zákazníka Dodavateli. Faktické ukončení odběru Komodit/y se řídí standardy výkonu činnosti PDS.

Postup:

 1. První den po lhůtě splatnosti v případě, že zjistíte, že vám dodavatel částku nezaplatil, napište upomínku. Ve většině případů dodavatel zaplatí, pokud by se tak nestalo, tak se podívejte do VOP a najděte příslušný odstavec, kde se tato možnost uvádí. Většinou je možno odstoupit po 14 dnech od zaslání upomínky.
 2. Lhůtu pro stanovení termínu pro zaslání odstoupení stanovíte takto:
  Upomínku jsem poslal 3. 10. doporučeně, ve VOP jsem našel sjednanou lhůtu na doručení 3 dny, tedy upomínka byla doručena 6. 10. a k této lhůtě přičtu dle VOP lhůtu na zaplacení po upomínce (obvykle 14 dnů, ale někdy i 30). Tedy k 6. 10. přičtu 14 dnů a to znamená, že 20. 10. pošlu odstoupení.
 3. Najděte poslední vyúčtování a pomocí tohoto vzoru napište odstoupení.
 4. Stanovte datum ukončení smlouvy. Tento termín volte tak, aby nový i starý dodavatel měli dostatek času na vyřízení všech formalit. Obvykle se uvádí, že je potřeba 20 dnů na změnu dodavatele.
  Příklad: když odstoupím 5. 10., tak budu požadovat termín odstoupení 31. 10. a ve smlouvě s novým dodavatelem budu požadovat termín začátku dodávek 1. 11.
  Když odstoupím 15. 10., tak budu požadovat termín ukončení smlouvy 30. 11. a termín začátku dodávek nového dodavatele bude pak 1. 12.
 5. Odstupujete od celé smlouvy, tedy od smlouvy na dodávku jak elektřiny, tak plynu, pokud ji máte.
 6. Napište odstoupení dle vzoru a ve čtyřech výtiscích:
  První výtisk pošlete doporučeně starému dodavateli.
  Druhý a třetí výtisk přiložte ke smlouvám s novými dodavateli, které jim zašlete.
  Čtvrtý výtisk si pečlivě uschovejte současně s lístkem z pošty, pro případnou stížnost.
 7. Odstoupení pošlete doporučeně, nemusíte sledovat, zda jej někdo převzal nebo ne. I když dojde zpět, jako nedoručitelné, tak i v tomto případě je platné. Ovšem jenom v případě, že jste napsali správnou adresu. Doručovací adresu najdete většinou ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo na webových stránkách dodavatele, v kontaktech.
 8. Dodavatel, kterému zasíláte odstoupení, není povinen posílat potvrzení o akceptaci, v případě, že je odstoupení v souladu se zákonem, musí odstoupení akceptovat.
 9. Smlouvu s novým dodavatelem uzavřete co nejdříve, nečekejte na potvrzení odstoupení, tak aby nový dodavatel měl alespoň 20 dnů na vyřízení formalit. Berte 20 dnů jako termín, kdy už je u nového dodavatele podepsaná smlouva.
 10. Až dostane nový dodavatel schválení přidělení odběrného místa od Operátora trhu s elektřinou a plynem, tak vám pošle zprávu, rozpis záloh a plánované datum počátku dodávek.
 11. K tomuto datu, pokud chcete, proveďte samoodečet elektroměru (plynoměru) a nahlaste stav původnímu dodavateli a distributorovi. Pokud to neuděláte, stanoví distributor stav odhadem.