Poslední aktualizace cen

17. 10. 2021

Jak změnit/vybrat dodavatele elektřiny nebo plynu?

Změnou dodavatele ušetříte

Výdaje za energie zaujímají jeden z největších podílů v hospodaření domácností a změna dodavatele energie je nejjednodušší způsob jak dosáhnout úspor bez investičních nákladů. Výměna žárovek, zateplení domu, instalace nového kotle v domácnostech vždy nějakou počáteční investici vyžaduje. Za to se ale vždy jedná o úsporu energie jako celku, tedy o úsporu částky za obchod i distribuci. Kdežto u změny dodavatele energie lze uspořit pouze část peněz z obchodní složky celkové ceny, i když i tato úspora může být pro rodinný rozpočet významná. Na změnu dodavatele je tedy vhodné navázat dalšími úsporami, například si díky levnějšímu plynu uspořit na nový kotel.

Podíl obchodní složky na celkové ceně energie

Změnou dodavatelů se bohužel dá ušetřit pouze na obchodní složce ceny energie, státem regulované poplatky tímto způsobem ušetřit nelze. U elektřiny tvoří obchodní složka ceny od 35 do 45 % celkové ceny, u plynu tvoří 80 %. Tuto část ceny za energii, kterou stanovuje obchodník, dále tvoří cena za komoditu (u elektřiny tzv. silová elektřina) a měsíční paušál. Přehledný graf vývoje cen ukazuje mimo jiné cenu za silovou elektřinu a komoditní složku zemního plynu v jednotlivých tarifních sazbách v posledních letech.

Pokud dodavatel slibuje zákazníkům fixní ceny na určité období s tím, že zákazník má jistotu nezvýšení ceny, tak to není docela přesné. Není tedy jisté, že se zákazníkovi celkové platby nezmění. Na rozdíl od jiných zemí (Německo, Rakousko), u nás se dodavatelé vůbec nenamáhají na tuto zcela zásadní skutečnost upozornit. Pozorný čtenář webových stránek dodavatelů najde nanejvýš upozornění, že na základě zvýšení státem regulovaných plateb nelze odstoupit od smlouvy, a jinak nic.

Kde začít při změně dodavatele

Každý by si měl alespoň jednou za rok, a to nejlépe v době, kdy dostane vyúčtování, zkontrolovat, kolik platí a jak si stojí jeho faktura v porovnání s nabídkami jiných dodavatelů. Ideálně by bylo dobré si cenu zkontrolovat i v době, kdy se ve sdělovacích prostředcích mluví o změnách cen zejména v souvislostech s cenovými pohyby dominantních dodavatelů nebo když dodavatel zákazníka upozorní, že zvyšuje ceny či mění podmínky. Usnadnit kontrolu došlých faktur za elektřinu nebo plyn má za úkol právě Kalkulátor cen energií TZB-info, který nabízí možnost zkontrolovat si roční fakturu a nejen to, umožňuje srovnat nabídky i směrem do minulosti (jak vysoká by byla platba u jiných dodavatelů). Touto funkcí se kalkulátor liší od všech ostatních.

Smlouva na dobu určitou u původního dodavatele

Pokud zákazník shledá důvod ke změně, měl by se ubezpečit, že není smluvně vázán a že změna dodavatele nebude považována za porušení platné smlouvy s původním dodavatelem. Ti, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, se často mylně domnívají, že uplynutím doby závazku, který byl sjednán ve smlouvě, smluvní vztah s dodavatelem končí. I z praktických důvodů tomu však tak není, tím praktickým důvodem je skutečnost, že by bylo velmi nepohodlné pro zákazníka i pro dodavatele, kdyby přišli montéři distributora a chtěli odmontovat elektroměr, protože skončila smlouva a zákazník si na to nevzpomněl a neprodloužil si smlouvu nebo neuzavřel včas smlouvu s jiným dodavatelem.

Bohužel u nás není zavedeno ani adresné informování zákazníka o blížícím se ukončení smlouvy zákazníka tak, jak je tomu např. u radiokomunikačních služeb. Ideální by byla povinnost adresně informovat zákazníka o vypršení smlouvy, a když by dodavatel zákazníka neinformoval, změnila by se mu smlouva na smlouvu na dobu neurčitou a zákazník by měl možnost podle svého uvážení odejít, když nebude s dodavatelem spokojený. Přitom by mělo být zabezpečeno, aby si zákazník po splnění závazku měl možnost vybrat svobodně jiného dodavatele.

Někteří dodavatelé prezentují automatické prodloužení jako jednu z výhod, kterou zákazníkům nabízejí. Zákazník, který by chtěl smlouvu po uplynutí smluvní doby ukončit, se občas setkává, hlavně u dominantních dodavatelů, s metodami, jak si takového zákazníka udržet za každou cenu. Jedná se zejména o podávání nepřesných údajů o datu ukončení smlouvy, na základě kterých bývá oznámení o nesouhlasu s prodloužením zamítnuto z důvodu nepřesného data (zmeškání). Po zkušenostech z diskuzí mohu doporučit postupovat podle našeho návodu, kde žádné datum není uvedeno. Téma automatického prodloužení a „podrazů ze strany dodavatelů“ je jedním z nejčastějších témat diskuzí. Jinými slovy zákazník se musí v tomto případě smířit s tím, že mu byla prodloužena smlouva stávajícím dodavatelem na další nejméně rok dlouhé období.

Jakou délku závazku zvolit

Na našem trhu existují tři druhy smluv z hlediska délky závazku. V první řadě je to smlouva na dobu neurčitou. Zákazník může odejít od dodavatele kdykoliv, například pokud by se objevila na trhu ještě výhodnější nabídka. Musí ale počítat s tím, že výpovědní lhůta trvá tři měsíce a začíná běžet následující měsíc po jejím doručení. Mimo to může odstoupit od smlouvy s výrazně kratší dobou změny dodavatele v případě zvýšení ceny komodity, změny podmínek a podobně. Formalitami spojenými s výpovědí smlouvy se zákazník nemusí trápit, stačí sepsat smlouvu s jiným dodavatelem a nový dodavatel vše za zákazníka vyřídí.

Druhé dva typy smluv jsou na dobu určitou, kde může být zákazník nalákán na dočasně nižší cenu, která se ale po určitém období změní na standardní cenu. Často je časový úsek s lepší cenou tak krátký, že zákazník využije cenovou výhodu po dobu pouze několika měsíců.
Posledním typem smlouvy je závazek na dobu určitou s fixní cenou. Dříve byla tato forma smluv využívána za účelem eliminování odchodu zákazníků od dominantního dodavatele, jako reakce na novelizaci energetického zákona v srpnu 2011, kdy byly více ve prospěch zákazníka upraveny podmínky odstoupení od smlouvy na základě nesouhlasu se zvýšením ceny či změnou podmínek. Nyní díky dlouhodobým vyhlídkám na levnější energii využívá tyto produktové řady široké spektrum dodavatelů.

V případě smlouvy na dobu určitou by mělo zákazníka zajímat, jak dlouho před termínem ukončení závazku bude muset poslat nesouhlas s prodloužením, aby smlouva nebyla automaticky prodloužena. V obchodních podmínkách bývá uvedeno, jak dlouho před koncem smlouvy musí zákazník napsat a zaslat nesouhlas s automatickým prodloužením. Tato lhůta je od 20 dnů do 3 měsíců před koncem smlouvy. Problémem bývá datum, kdy smlouva končí, někteří dodavatelé uvádí datum začátku dodávek, jiní počítají konec smlouvy jako výročí podpisu smlouvy. Zákazník ale může poslat nesouhlas s prodloužením smlouvy kdykoliv v době trvání smlouvy, a pak tento termín nemusí řešit, protože dodavatel obvykle zákazníkovi odpoví a uvede datum ukončení smlouvy. Když tak zákazník neučiní, může počítat s automatickým prodloužením smlouvy buď o stejnou dobu, na jakou smlouva byla sjednána, nebo v lepším případě o 12 měsíců.

Cena se může zvýšit i při podpisu smlouvy na dobu určitou

U některých produktových řad dodavatelé nenabízí stejnou cenu po celou dobu trvání smlouvy, ale cena se mění po vypršení určité části smlouvy. Příslušné ustanovení se obvykle nachází v textu u ceníku nebo v podmínkách dané produktové řady. Nejběžnější způsob je vydání akčního ceníku pro nové zákazníky s platností buď do konce roku, nebo na určité období, většinou na 12 měsíců. Po uplynutí první části smlouvy zákazník začíná odebírat energii za standardní ceny, které se mohou od původních cen značně lišit. Od takové smlouvy pak nelze odstoupit z důvodu zdražení, protože zákazník změnu ceny odsouhlasil předem již při podpisu smlouvy.

Nabídka podle situace na trhu

Někteří obchodníci předkládají novým zákazníkům nové cenové nabídky každý měsíc, to znamená, že zákazník má pak po dobu trvání smlouvy cenu zafixovanou podle měsíce, ve kterém smlouvu uzavřel. Tak se může stát, že soused, který si sjednal stejnou produktovou řadu, ale o měsíc později, bude mít jinou cenu. Další možností je změna ceny v průběhu smlouvy v závislosti na cenách na burze, například produktové řady pro elektřinu od ČEZ Měsíc nebo Kvartál. Zákazník tak může na uzavření smlouvy s těmito produktovými řadami na energii vydělat, protože v době snižování cen klesají ceny obchodníků pozvolněji, než jsou ceny na burzách.

Doporučení pro výběr dodavatele elektřiny nebo plynu

Zákazník nemusí mít obavy z podepsání smlouvy malému dodavateli, v případě problémů společnosti je zákazník přepojen na „Dodavatele poslední instance", který dodává energie za regulované ceny a u kterého může zůstat po dobu až šesti měsíců, než si vybere nového dodavatele. Jediný problém by mohl nastat s vrácením přeplatků, ty by původní dodavatel při případném krachu dost těžko vracel. Proto raději požadujte placení nižších záloh.

  • Porovnejte cenu komodity a měsíčního platu dodavatele, porovnání je k dispozici v Kalkulátoru cen energií TZB-info.
  • Zvolte druh závazku, na dobu určitou či neurčitou. V případě smlouvy na dobu určitou by byl akceptovatelný závazek do 2 let.
  • Při rovnocenných nabídkách zvažte další výhody, jako jsou věrnostní bonusy, asistenční služby (např. v případě havárie v domácnosti nebo úrazu), právní služby či slevy na nákupy u partnerských společností dodavatele.
  • Řiďte se „Doporučenými zásadami chování zákazníka na energetickém trhu".